سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مفید 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دانشنامه امام خمینی 
ارزیاب 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه مفید 
دبیر همایش دانشجویی با عنوان اخلاق 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه مفید 
دبیر کمیسیون علمی همایش دانشجوی عدالت 
 
 
ارائه مقاله 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی 
ارزیابی مقالات همایش  
 
 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
جهاد دانشگاهی 
مدرس 
 
 
------